Get In Touch
Jwala Devi S.V.M. Inter College
35A, Tashkand Marg, Civil Line, Prayagraj
Uttar Pradesh - 211001
tel 0532-2622896
mailinfo@jwaladeviallahabad.org
Connect with us

Event calendar

Get in Touch

Jwala Devi Saraswati Vidya Mandir
34, Tashkent Marg,
Civil Lines, Allahabad
Uttar Pradesh - 211001

T: 0532-2622896 ; 0532-2622896 info@jwaladeviallahabad.org

Mon - Fri : 7.00 am - 1.00 pm Sat : 7.00 am - 10.00 pm Sun : Closed